Belangrike Skoolnuus

 

Weekprogram: 27 Jan. - 2 Feb.  2014

Eenmaal 'n Osie altyd 'n Osie

Stuur jou versoeke of voorstelle na:

Omgeegroep Posbus

FaceBook 256x256

Gr R FACEBOOK bladsy

Welkom by ons skool

Laerskool Pietersburg-Oos staan op die grondslag van die Bybel as die Woord van God en bely dat die Woord rigtinggewend is vir die hele lewe.  Die grondslag en karakter van Laerskool Pietersburg-Oos word verskans in sy grondwet, verwerklik deur personeel, oorgedra aan leerlinge, verbeeld in die ampswapen, verwoord in die leuse en vergestalt in die missie.

Ons is ten volle verbind tot die begeleiding en vorming van die totale kind om volle individuele potensiaal optimaal te verwesenlik tot voordeel van hom/haarself en ander vanuit ‘n Christelike perspektief en waardestelsel in vennootskap met ouers en selfverwesenliking van ons personeel.

MISSIE

Ons strewe is die begeleiding van die totale kind om sy/haar volle individuele potensiaal optimaal te verwesenlik tot voordeel van hom-/haarself en ander.

VISIE

Die handhawing, beskerming en bevordering van Christelike waardes, met erkenning en

beskerming van vryheid van geloof.

Afrikaans as amptelike voertaal en onderrigmedia.

Akademiese standaard, onderrig en buitekurrikulêre aktiwiteite op die hoogste peil.

Leerlinge aan hierdie skool vormend toe te rus met karaktereienskappe.

Die nasionale en eie simbole (skoolvlag, skoollied) word as deel van die visie van die

skool met die nodige eerbied hanteer soos Opregtheid, Deursettingsvermoë, Respek,

Gehoorsaamheid, Selfbeheersing, Mededeelsaamheid, Samewerking, Hulpvaardigheid,

Verantwoordelikheid, Lojaliteit, Eerlikheid, Integriteit, Bedagsaamheid, Stiptelikheid, Vertroue,

Pligsgetrouheid.

‘n Oop, eerlike en ondersteunende verhouding tussen alle deelnemers.

Optimale benutting van almal se talente met gepaardgaande erkenning.

Handhawing van menswaardigheid en wedersydse respek.

Persoonlike kontak.

Konstruktiewe kritiek word verwelkom.

“Walk the talk” – Doen wat ons sê!

Kontak Ons

LAERSKOOL PIETERSBURG OOS

Kontak Ons

Kleinenbergstraat 102 

Polokwane

Tel: 015 296 0214
Faks: 015 296 3642

 

GPS          
Koördinate

Decimal
Latitude  S 23.8991°
Longitude  E 29.4774°
Deg Min & Sec
Latitude  S 23° 53' 56.76"
Longitude  E 29° 28' 38.64"
Deg & Decimal Min
Latitude  -23° 53.946'
Longitude  29° 28.644'

 

Webwerf Deur